QCVN 04: 2009/BTNMT (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI TỌA ĐỘ)

 

QCVN 11: 2008/BTNMT (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI ĐÔ CAO)

 

 TCVN 9360 2012 (QTKTXD ĐO LÚN CÔNG TRÌNH)

 

TCVN 9364 2012 ( NHÀ CAO TẦNG - KT ĐO ĐẠC PVCT THI CÔNG)

 

TCVN 9398 2012 (CT TRẮC ĐỊA TRONG XDCT - YÊU CẦU CHUNG)

 

TCVN 9399 2012 (NHÀ & CTXD – QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH  NGANG = PP TRẮC ĐỊA)

 

TCVN 9400 2012 (NHA & CTXD QUAN TRẮC NGHIÊNG -XDDN=PP TRẮC ĐỊA)

 

TCVN 9401 2012 (KT ĐO & XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS TRONG TDCT)

 

QUY PHẠM ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (PHẦN NGOÀI TRỜI)

 

QUY PHẠM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10000)

 

KINH TUYẾN TRỤC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ HỆ TỌA ĐỘ VN2000

 

KINH TUYẾN TRỤC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ HỆ TỌA ĐỘ HN72

 

 

QUY ĐỊNH KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CÔNG TÁC KHẢO SÁT

 

 

TT

Nội dung

Tác giả

Năm

1

Bài giảng Trắc địa Đại cương

Trần Đắc Sử

2011

2

Bài giảng Trắc địa Công trình

Hồ Sỹ Diệp

2012

3

Bài giảng GIS

Nguyễn Thùy Linh

2013

4

Bài giảng Trắc địa Đại cương

Hồ Thị Lan Hương

2015

5

Bài giảng Công nghệ và Phương pháp xử lý số liệu

Trần Đắc Sử

2012

6

Kỹ thuật quan trắc công trình

Hồ Lan Hương

2015

7

Hướng dẫn thực hành Trắc địa

Nguyễn Văn Chính

2014

8

Công nghệ mới trong trắc địa

Trần Quang Học

2015

       

Phần nội dung các bài giảng xin liên hệ Bộ môn Trắc địa, Phòng 402, nhà A6 ĐH GTVT.

 

Thông báo

MEDIA